top of page
Medicinal Herb

BUY AYURVEDIC PRODUCTS

Buy Ayurvedic products from our Site "Ayush medicare", All the  Ayurvedic Products are available here. Home delivery charges will apply. Pay us from Whatsapp or in account no. 0316040100008621

Urban Gardening

SHASHTROKTA AYURVEDIC MEDICINES
AVALEHA/PAKA


1 Chyavanaprasha Rasayana A.F.I.-1:37
2 Haridrakhanda Twakvikara A.F.I.-1:48
3 Vasavaleha Kasa, Swasa A.F.I.-1:45
4 Chitrakharitaki Kasa, Swasa A.F.I.-1:37
5 Kantakaryavaleha Kasa A.F.I.-1:34
6 Musli Pak Vajikarana A.S.S.
7 Puga Khanda (Supari Paka) Striroga A.F.I.-1:41
8 Drakshavaleha Rasayana A.F.I.-1:40
9 Kutjavaleha Atisara, Pravahika A.F.I.-1:35
10 Saubhagya Sunthi Paka Sutikaroga A.F.I.-1:47
11 Suranavaleha Arsha, bhangandra A.F.I.-1:47
12 Eranda Paka Vat roga A.F.I.-2:51
13 Agastya Haritaki Rasayana Kasa, Swasa A.F.I.-1:33
14 Bilvadi Leha Atisara, Pravahika A.F.I.-1:42
15 Shatavari Guda Sutikaroga A.F.I.-1:46
16 Brahma Rasayana Rasayana A.F.I.-1:43
17 Vyaghri Haritaki Kasa rogadhikara A.F.I.-2:56
18 Sri Bahusalo Guda Arsarogadhikara A.F.I.-2:57
19 Danti Haritaki Grahani,Gulma A.F.I.-1:39
20 Kushmandak Rasayan Amlapitta A.F.I.-1:35


VATI/GUTIKA Rogadhikara


1 Agnitundi Vati Agnimandya A.F.I.-1:181
2 Arogyavardhini Vati Udar roga A.F.I-1: 258
3 Chandraprabha Vati Mutra roga A.F.I.-1:185
4 Chitrakadi Gutika Deepan pachana A.F.I.-1:186
5 Gandhaka Vati Twaka roga A.F.I.-1:184
6 Khadiradi Gutika (Mukhroga) Mukh roga A.F.I.-1:183
7 Eladi Gutika Raktapittadhikara A.F.I.-1:181
8 Kankayana Gutika Gulmadhikara A.F.I.-1:182


CLASSICAL AYURVEDIC
product list


9 Mahashankha Vati Agnimadyadirogadhikara A.F.I.-2:179
10 Prabhakara Vati Hrdrogadhikara A.F.I.-1:187
11 Shoola Vajrini Vati Shool roga A.F.I.-1:194
12 Sudarshanghan Vati Jwar roga A.S.S.
13 Arka Vati Agnimandya A.F.I.-2:174
14 Marichyadi Vati Deepan pachana, Kapha dosha A.F.I.-1:189
15 Pranada Vati Arsha, bhangandra A.F.I.-1:188
16 Godanti Mishran Rasayana S.Y.S
17 Kutajaghana Vati Atisara, Pravahika A.F.I.-2:175
18 Lasunadi Vati Ksayarogadhikara A.F.I.-1:192
19 Sanjeevani Vati Sannipata , Ajirna Gulma A.F.I.-1:195
20 Sarpgandhaghan Vati Bhrama,Anidra,Unmada A.F.I.-2:181
21 Shankha Vati Udar roga A.F.I.-1:194
22 Vyoshadi Vati Kasa, Swasa S.S.
23 Rajahpravartini Vati Stri roga A.F.I.-1:192
24 Amvatari Vati Vat roga B.R.-438
25 Brahmi Vati Medhya R.T.S./S.Y.S.
26 Guduchi Ghan Vati(Samshamani Vati) Jvaradhikara A.F.I.-2:183
27 Lavangadi Vati Kasa,Svasa A.F.I.-1:192
28 Arshoghni Vati Arsodhikara A.F.I.-2:174


BHASMA


1 Abhraka Bhasma Tridosha shamak, Yogavahi A.F.I.-1:230
2 Godanti Bhasma Jwar roga A.F.I.-1:234
3 Lauh Bhasma Pandu Kamla A.F.I.-1:241
4 Mandoor Bhasma Pandu Kamla A.F.I.-1:237
5 Shankha Bhasma Tridosha shamak, Yogavahi A.F.I.-1:245
6 Akika Bhasma Hrid roga A.F.I.-2:207
7 Kapardika Bhasma Tridosha shamak, Yogavahi A.F.I.-1:233
8 Sphatika Bhasma Tridosha shamak A.F.I.-2:209
9 Tankan Bhasma Tridosha shamaka R.T.-318
10 Vanga Bhasma Prameha roga, Dhatu Vardhak A.F.I.-1:242
11 Tamra Bhasma Kshaya,Kustha,Pandu,Prameh A.F.I.-1:234


CLASSICAL AYURVEDIC
product list


12 Muktasukti Bhasma Swas,Kas,Jwar,,Hrid roga A.F.I.-1:238
13 Yashad Bhasma Prameha, Kamla, Swas, Kas A.F.I.-1:239
14 Swarnamakshika Bhasma Rasayana Yogvahi A.F.I.-1:247
15 Hazrul Yahood Bhasma Ashmari Nashaka A.F.I.-2:210
16 Kasisha Bhasma Striroga A.F.I.-1:233
17 Tribang Bhasma Prameha A.F.I.-1:236


CHURNA


1 Apamarg Churna Siro roga Bhavprakash
2 Ashwagandha Churna Vat roga, Rasayana Bhavprakash
3 Ashtangalavana Churna Deepana pachana A.F.I.-2:113
4 Avipattikar Churna Amla pitta roga A.F.I.-1:106
5 Dadimashtaka Churna Udar roga A.F.I.-2:117
6 Dasansamskara Churna Mukha roga A.F.I.-2:116
7 Hingvashtak Churna Ajeerna shool roga A.F.I.-1:117
8 Katphal Churna Urdhvang roga Bhavprakash
9 Lavanbhaskar Churna Deepana pachana A.F.I.-1:114
10 Panchkol Churna Ama vata A.F.I.-2:120
11 Amla Churna Tridosha shamaka Bhavprakash
12 Arjuna Twak churna Hrid roga Bhavprakash
13 Balchaturbhadrika Churna Bal roga A.F.I.-1:113
14 Eladi Churna Kasa Swas A.F.I.-1:107
15 Panchnimba Churna Twak vikar,Kustha A.F.I.-2:121
16 Gandhaka Rasayana Deepana pachana A.F.I.-2:115
17 Shankhapushpi Churna Medha vardhak Bhavprakash
18 Satavari Churna Rasayana Bhavprakash
19 Swadishtavirechan Churna Deepana pachana C.Pradeep
20 Agnimukha Churna Agnimandya A.F.I.-2:111
21 Ashvagandhadi Churna Vat roga A.F.I.-2:112
22 Lavangadi Churna Kasa Swas A.F.I.-2:127
23 Musli Churna Vajikarana A.F.I.-2:124
24 Navayasa Churna Pandu Kamla A.F.I.-1:110
25 Sarasvata Churna Mano roga A.F.I.-2:130


CLASSICAL AYURVEDIC
product list


26 Shringyadi Churna Kasa Swas Rajyakshma A.F.I.-1:115
27 Trikatu Churna Kapha dosha, Peenas A.F.I.-1:110
28 Vidangadi Churna Krimi roga A.F.I.-2:128
29 Bilvadi Churna Atisar, pravahika Bangsen
30 Haritaki Churna Tridosha shamaka Rasayana Bhavprakash
31 Madhuyasti Churna Kasa swasa, Amla pitta Bhavprakash
32 Pippli Churna Shool, Aam dosha nashaka Bhavprakash
33 Sunthi Churna Vat roga, Aam dosha nashaka Bhavprakash
34 Ajmodadi Churna Aam vata A.F.I.-1:106
35 Nyagrodhadi Churna Sutika roga A.F.I.-1:112
36 Panchasakar Churna Udar roga S.Y.S.-55
37 Pushyanuga Churna Stri roga A.F.I.-1:113
38 Sitopaladi Churna Kasa swasa, Rajyakshama A.F.I.-1:116
39 Sudarshana Churna Sannipata A.F.I.-1:116
40 Talishadya Churna Kasa swasa, Rajyakshama A.F.I.-1:109
41 Triphala Churna Tridosha shamaka Ayurvedic Formulary of India-1:110
42 Laghu Gangadhara Churna Atisara,Pravahika A.F.I.-2:125
43 Jatiphaladya Churna Atisar pravahika A.F.I.-1:109


GUGGULU Rogadhikara


1 Gokshuradi Guggulu Mutra roga, Prameha A.F.I.-1:67
2 Kanchanar Guggulu Gandamala A.F.I.-1:67
3 Kaishora Guggulu Vat roga A.F.I.-1:67
4 Mahayogaraja Guggulu Aam vata, Sandhivata A.F.I.1-68
5 Simhanada Guggulu Aam vata, Sandhivata A.F.I.-1:71
6 Yogaraja Guggulu Aam vata, Sandhivata A.F.I.-1:69
7 Laksha Guggulu Bhagna rogadi A.F.I.-1:70
8 Rasnadi Guggulu Vat roga Yogaratnakar
9 Punarana Guggulu Mutra roga, Prameha A.F.I.-2:94
10 Saptavimshatika Guggulu Aam vata, Sandhivata, Vata roga A.F.I.-1:70
11 Panchtikta Ghrit Guggulu Twaka roga A.F.I-1, 91
12 Amritadi Guggulu Vatarakta B.R.


CLASSICAL AYURVEDIC
product list


13 Vatari Guggulu Vat roga A.F.I.-1:70
14 Triphala Guggulu Sotha,Bhagandara A.F.I.-1:68
15 Navak Guggulu Stholya B.R.


GHRITA Rogadhikara


1 Brahmi Ghrita Mano roga A.F.I.-1:93
2 Triphala Ghrita Netra roga, Rasayan A.F.I.-1:85
3 Indukanta Ghrita Sula,Udara,Gulma,Ksaya A.F.I.-1:81
4 Mahatriphaladya Ghrit Netra roga, Rasayan A.F.I,-1:95
5 Maha Tiktka Ghrita Twaka roga, Rakta vikara A.F.I.-1:94
6 Sarasvata Ghrita Mano roga A.F.I.-1:99
7 Satavaryadi Ghrita Stri roga A.F.I.-2:105
8 Changeri Ghrita Grahani,Gudabhramsa,Arsa A.F.I.-1:83
9 Brihat Phala Ghrita Vandhyatva,Rasayana A.F.I.-1:93
10 Sukumar Ghrita Aamvata, Sandhivata A.F.I.-1:99


KVATHA CHURNA


1 Dashmula Kwath Churna Vata dosha nashaka Ayurvedic Formulary of India-1:55
2 Mahamanjishthadi Kwath Churna Twaka roga, Rakta vikara A.S.S.-722
3 Rasnasaptak Kwath Churna Vata roga A.F.I.-2:82
4 Trinapanchamool Kwath Churna Mutrashmari A.F.I.-2:70
5 Punarnavasthak Kwath Churna Pandu kamla A.F.I.-1:58
6 Varunadi Kwath Churna Mutra vikara A.F.I.-2:84
7 Gojiwhadi Kwath Churna Kasa swasa A.F.I.-2:69
8 Phaltrikadi Kwath Churna Jwar A.F.I.-2:78
9 Dhanyapanchak Kwath Churna Jwar, Sannipata A.F.I.-2:75
10 Guduchyadi Kwath Churna Tridosha shamaka A.F.I.-2:61
11 Devadarvadi Kwath Churna Jwara A.F.I.-2:74
12 Pathyadi Kwath Churna Sannipata A.F.I.-2:77
13 Asmarihara Kasaya Churna Asmarimutrakrcchradhikara A.F.I.-2:65
14 Rashnadi Kwath Churna(Maha) Vataroga A.F.I.-1:60
15 Nyagrodhadi Kvatha Churna Grahani,Yoniroga, Asthibhagna A.F.I.-1:57


CLASSICAL AYURVEDIC
product list (PISHTI & ARKA &PARPATI)


1 Jaharmohra Pishti Hrid roga, Mano roga A.F.I.-2:201
2 Muktashukti Pishti Kshaya kasa swasa, Hrid roga S.Y.S.-161
3 Pravala Pishti Rajyakshama Pandu, Rakta pitta A.F.I.-1:223
4 Akik Pishti Hrid roga, Netra roga A.F.I.-2:200
5 Sveta Parpati (Ksara Parpati) Asmarimutrakrcchradhikara A.F.I.-2:195
5 Bol Parpati Pradara A.F.I.-1:218
6 Yava kshara Mutravikara A.F.I.-1:167
7 Yavanyarka Udararoga A.F.I.-2:43
8 Panchamrita Parpati Grahanirogadhikara A.F.I.-1:217
9 Rasa Parpati Grahanirogadhikara A.F.I.-1:218
10 Trinakantamani(Kaharuba) Pisti Raktavikara A.F.I.-1:223
11 Mukta Pishti Hridroga,Manodosha A.F.I.-1:224
12 Shatpushpa Arka Aruchi A.F.I.-1:28


RAS-RASAYANA


1 Amavatari Rasa Aam vata A.F.I.-2:228
2 Ananda Bhairava Rasa Jvaradhikara A.F.I.-1:258
3 Arshkuthara Rasa Arsha A.F.I.-2:227
4 Chandramrita Rasa Kasa swasa, Rajyakshama A.F.I.-1:262
5 Kumarkalyana Ras Bal roga A.F.I.-1:260
6 Vatkulantaka Rasa Vat roga A.F.I.-1:274
7 Nagarjunabhra Rasa Hrid roga A.F.I.-2:253
8 Chandrakala Rasa Mutrakrichha Chikitsa A.F.I.-1:261
9 Garbhapala Rasa Garbhaj roga A.F.I.-2:240
10 Krimimudgara Rasa Krimi roga A.F.I.-1:260
11 Laxmivilasa Rasa (Nardeeya) Jwar Sannipat A.F.I.-1:272
12 Mrityunjaya Rasa Vat roga A.F.I.-1:268
13 Sri Rambana Rasa Atisar pravahika A.F.I.-2:291
14 Swaskuthara Rasa Swas kasa Ayurvedic Formulary of India-1:277
15 Smriti Sagara Rasa Manas Mano roga A.F.I.-2:293


CLASSICAL AYURVEDIC
product list


16 Tribhuvankirti Rasa Jwar, Sannipata A.F.I.-1:263
17 Laghu Sutshekhar Rasa Amla pitta A.F.I.-2:282
18 Pradarantaka Rasa Pradar, Stri roga A.F.I.-2:263
19 Shirhshuladivajra Rasa Shiro roga A.F.I.-2:288
20 Trivikrama Rasa Mutrashmari, Mutra roga A.F.I.-2:250
21 Prataplankeshwara Rasa Vat roga A.F.I.-2:262
22 Hinguleshwara Rasa Jvradhikara A.F.I.-2:297
23 Vatgajankusha Rasa Vat roga A.F.I.-2:286
24 Vatvidhvansana Ras Vat roga A.F.I.-1:274
25 Mahalaxmivilas Ras Kapharogachikitsa A.F.I.-1:267
26 Sutshekhara Rasa Amlapitta A.F.I.-2:292
27 Kamadudha Rasa(Mauktika Yukta) Kharaliya Rasayana A.F.I.-2:234
28 Rasamanikya Jvaraprakarana A.F.I.-1:270
29 Kravyada Rasa Udar rog A.F.I.-2:237


LAUHA & MANDURA Rogadhikara


1 Amalpitantak Lauha Amla pitta B.R.
2 Pradarantaka Lauha Pradar, Stri roga A.F.I.-1:285
3 Dhatri Lauha Pandu Kamla A.F.I.-1:284
4 Navayasa Lauha Pandu Kamla A.F.I.-2:303
5 Saptamrita Lauha Netra roga A.F.I.-1:287
6 Vidangadi Lauha Krimi roga A.F.I.-1:286
7 Yakritpalihari Lauha Yakrat vikara A.F.I.-2:307
8 Shilajatvadi Lauha Prameha, Rasayana A.F.I.-2:311
9 Raktapittantak Lauha Raktapitta A.F.I.-2:309
10 Punarnavadi Mandoor Pandu Kamla A.F.I.-1:251


TAILA


1 Anu Taila Urdhavanga roga A.F.I.-1:128
2 Visatinduka Taila Vatarakta rogadhikara A.F.I.-1:153
3 Arimedadi Taila Karna roga A.F.I.-1:129
4 Kasisadi Taila Arshorogadhikara A.F.I.-1:131
5 Laghu Vishgarbh Taila Vat roga, Aam vata, Sandhivata A.F.I.-1:151


CLASSICAL AYURVEDIC
product list


6 Mahanarayana Taila Vat roga, Aam vata, Sandhivata A.F.I.-1:149
7 Mahavishgrabha Taila Vat roga, Aam vata, Sandhivata A.F.I.-1:150
8 Vrihat MashaTaila Vat roga, Aam vata, Sandhivata A.F.I.-1:146
9 Panchguna Taila Vat roga, Aam vata, Sandhivata A.F.I.-2:145
10 Prasarini Taila Vat roga, Aam vata, Sandhivata Ayurvedic Formulary of India-1:142
11 Sadabindu Taila Nasa roga A.F.I.-1:154
12 Hingvadi Taila Karnarogadhikara A.F.I.-2:159
13 Bhringraja Tail Mano roga, Keshaya A.F.I.-1:147
14 Jatyadi Tail Vrana ropaka A.F.I.-1:135
15 Pinda Tail Vat roga, Aam vata, Sandhivata A.F.I.-1:140
16 Kushtharaksasa Taila Kushta A.F.I.-1:132
17 Somaraji Taila Kusthadhikara A.F.I.-1:155
18 Neeli Bhringadi Taila Urdhvanga roga A.F.I.-1:139


ASAVA/ARISHTA


1 Abhyarishta Vibandha Arsha A.F.I.-1:6
2 Amritarishta Tridosha shamaka A.F. I-1:6.
3 Arjunarishta (Parthadyarista) Hrid roga A.F.I.-1:16
4 Ashokarishta Stri roga A.F.I.-1:8
5 Ashwagandharishta Vat roga, Rasayana A.F.I.-1:8
6 Balarishta Vat roga, Rasayana A.F.I.-1:17
7 Dashmularishta Vat nashaka, Sutika roga A.F.I.-1:13
8 Drakshasava Kshya, Rajyakshama, Pandu A.F.I.-2:35
9 Kankasava Kasa swasa Rajyakshama A.F.I.-1:10
10 Khadirarishta Twaka roga, Rakta vikara A.F.I.-1:12
11 Kumaryasava(A) Yakrit vikar, Udar roga A.F.I.-1:10
12 Kutjarishta Atisar pravahika A.F.I.-1:10
13 Lohasava Pandu kamla A.F.I.-1:20
14 Sarivadhyasava Rakta shodhak A.F.I.-1:22
15 Vasarishta Kasa swasa Rajyakshama A.S.S.
16 Saraswatarishta Mano roga, Medha vardhak A.F.I.-1:22
17 Arvindasava Bal roga A.F.I.-1:7


CLASSICAL AYURVEDIC
product list


18 Vidangrishta Krimi roga A.F.I.-1:21
19 Chandanasava Mutra vikara, Pitta vikara A.F.I.-1:12
20 Draksharishta Kshya, Rajyakshama, Pandu A.F.I.-1:15
21 Punarnavadyarishta Shotha, Pandu A.F.I.-2:36
22 Jeerkadyarishta Stri rogadhikara A.F.I.-1:13
23 Mustakarishta Deepana pachana A.F.I.-1:17 

AND MORE........  EVERYTHING AVAILABLE HERE, ORDER WHAT YOU WANT

bottom of page